to_be_restored_western_half_of_phnom_bakheng_2.jpg

A view of the western half of Phnom Bakheng, to be restored. A view of the conserved eastern half of Phnom Bakheng. Photo by Amine Birdouz.