sosena_solomon_sabiha_al_khemir_-_bfa_36990_5130268.jpg

Sosena Solomon and Sabiha Al Khemir.